Tento projekt je zo zdravotných dôvodov pozastavený do roku 2018
Ďakujeme za pochopenie

 

Všeobecné obchodné podmienky Medipharm-realitka s.r.o.

 

Spoločnosť Medipharm - realitka s.r.o. spravuje portál www.medipharm-realitka.sk

 

1. Registrácia lekára alebo lekárnika je bezplatná. Po zadaní Vašich údajov Vám zašleme Vaše heslo a súčasne  pre Vašu bezpečnosť preveríme či nie jeniekto prihlásení na Vašom mene.

2. Poplatok za reklamné zápisy a za plošnú reklamu sú uvedené v časti reklama, kde nájdete cenník na príslušný rok. Ceny sú platné na kalendárny rok a každý rok k 15.12. sa aktualizujú. 

3. Doba  trvania reklamy je stanovená na minimálne obdobie troch mesiacov a ich násobkov t.j. reklamná plocha alebo zápis /ďalej len reklama/ je možné si objednať na 3, 6, 9 alebo 12 mesiacov. Cenovo zvýhodnené je dlhšie obdobie.

4. Rozlíšenie časového obdobia: Obdobie začína stále prvým kalendárnym dňom prvého mesiaca a končí posledným kalendárnym dňom príslušného posledného mesiaca obdobia na ktoré je reklama zakúpená. Reklama sa objednáva písomne na adrese realitka@medipharmke.sk.

5. V prípade neuhradenia ceny za reklamu si  vymedzujeme si právo reklamu neplatiča ukončiť .

6. Po uplynutí predplatených mesiacov za reklamu následne automaticky vystavujeme faktúru na ďalšie obdobie predtým Vami objednané. Predplatenú reklamu je možné ukončiť písomnou formou. Obsahové zmeny reklamy je nutné zasielať písomne na email realitka@medipharmke.sk.

7. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude doručené potvrdenie o prijatí objednávky alebo vás bude kontaktovať telefonicky pracovník našej spoločnosti pre spresnenie vašej objednávky a plnenia.

8. Vloženie reklamy sa uskutočňujeme počas pracovných dní od 9:00 – 16:00.

9. Ak nakupujete ako súkromná osoba, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte vaše telefónne číslo a email. Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou uveďte takisto názov podnikateľa, IČ, DIČ, IČ, DPH, miesto podnikania a miesto dodania.

10. Objednávateľ reklamy vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 zákona číslo 122/2013  Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje. ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas objednaním služby reklamy aj na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou (e-mail, listová zásielka…). Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na webstránke internetového obchodu ihneď po prihlásení alebo mailom.

11. Prevádzkovateľ internetových stránok www.medipharm-realitka.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.medipharm-realitka.sk.

12. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

13. Tieto nákupné podmienky sú platné od 01.4.2015 a plne nahradzujú predchádzajúce nákupné podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Medipharm-realitka s.r.o. 01.04.2015.

 

Muž sa zobudí po narkóze v nemocnici a pýta sa doktora:
- Pán doktor, ešte žijem?
- Asi áno, hoci tie krídla sú podozrivé